Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023
Το αειφόρο αναπτυξιακό όραμα

Η αειφορική ανάπτυξη του Χαλανδρίου, αποτελεί μια νέα και σύνθετη διαδικασία που θα πρέπει να αντιμετωπίζει συντονισμένα και συμπληρωματικά τα θέματα της οικονομίας, της κοινωνίας, του πολιτισμού και του περιβάλλοντος.

Το κοινωνικό, το οικονομικό και το οικολογικό γίγνεσθαι αντί να βρίσκεται σε συνεχή ανταγωνιστικό πλαίσιο, το οποία συνέβαλε τα τελευταία χρόνια στην αρνητική εικόνα των πόλεων, θα πρέπει να αυτοπροσδιοριστεί εκ νέου προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης που χαρακτηρίζεται από ανοιχτές συνεταιρικές και συμπληρωματικά προσκείμενες σχέσεις.    

Οι όποιες βιώσιμες αναπτυξιακές επιλογές και ο σχεδιασμός τους δεν θα πρέπει να αφορούν μόνο  μια συγκεκριμένη διοικητική, ή τμηματική ενότητα, αλλά πρέπει να προβάλλονται σε όλα τα επίπεδα της τοπικής/αστικής οντότητας.

Η σύνταξη ενός τέτοιου σχεδιασμού αποτελεί μια συλλογική διαδικασία τύπου κατά την οποία όλοι οι εμπλεκόμενοι συμφωνούν σε ένα από κοινού όραμα το οποίο θα πρέπει να αναλυθεί σε πραγματικούς και εφικτούς στόχους και  να ορισθούν οι δείκτες για την καταμέτρηση της προόδου των στόχων, ώστε να κρίνεται σταδιακά η αποτελεσματικότητα τους και να αξιολογούνται οι εκάστοτε  επιλογές.

Στο πλαίσιο της συμμετοχικής Ατζέντα 21 και της ΑΑ του Δήμου προβλέπεται η λειτουργική ένταξη των υφιστάμενων δράσεων σε ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό και η ενσωμάτωση παρεμβάσεων που απαντούν στις σύγχρονες ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Όραματα της τοπικής κοινωνίας:

 • να δημιουργηθεί από κοινού μια ανθρώπινη πόλη με συνοχή, αλληλεγγύη και διαφάνεια,
 • να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών αναβαθμίζοντας το περιβάλλον, ενισχύοντας την απασχόληση, την  τοπική οικονομία, τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, την ασφάλεια των πολιτών,
 • να δημιουργηθεί μια ανοιχτή συμμετοχική κοινωνία,α εξασφαλισθεί μια αποτελεσματική και αποδοτική διοικητική μηχανή  με ευρωπαϊκό προσανατολισμό
 • να δημιουργηθεί μια σύγχρονη πόλη βασισμένη στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, με σεβασμό στις επόμενες γενεές

 Κατευθυντήριες γραμμές

 • Σεβασμός των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης.
 • Βελτίωση των υποδομών και του φυσικού τοπικού περιβάλλοντος.
 • Αξιοποίηση των αειφορικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου.
 • Αποκέντρωση δραστηριοτήτων σε επίπεδο γειτονιάς.
 • Προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών.
 • Ανταπόκριση στις ανάγκες και τα αιτήματα των πολιτών και διαχείριση της καθημερινότητας ως έκφραση σεβασμού και ως κρίσιμο στοιχείο για καλύτερη ποιότητα ζωής και ευημερίας.
 • Υιοθέτηση σύγχρονων και συμμετοχικών  μεθόδων διοίκησης και οργάνωσης υπηρεσιών.
 • Κοινωνική αλληλεγγύη – Οικονομική μέριμνα – Οικολογική ευσυνειδησία.
 • Ίσες ευκαιρίες απασχόλησης, καταπολέμηση των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού.
 • Στήριξη των αειφορικών  επιχειρήσεων και ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας.
 • Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με διακρατικούς και τοπικούς φορείς, δημιουργία δικτύου κοινωνικών εταίρων.
 • Ανοιχτή, δίκαιη και συμμετοχική διοίκηση.


Το σχέδιο δράσης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑ 21 (TΔ21) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΙΑΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ υλοποιείται στο πλαίσιο του Μέτρου 6 Ενίσχυση της απασχόλησης ανέργων με την ενεργό συμμετοχή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Άξονα Προτεραιότητας 1 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ με τελικό δικαιούχο την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ.
Διεύθυνση: Αγησιλάου 23-25, Τ.Κ.: 104 36 Αθήνα, τηλ. 210 52 71 100, fax 210 5271167, e-mail: eye@mou.gr
Copyright 2008 by Center for the Development in the Mediterranean