Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023
Προβληματισμός
Η συμμετοχική Τοπική Διάταξη Ατζέντα 21, αποτελεί από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, το εργαλείο ουσιαστικής συμμετοχής και σχεδιασμού των συντελεστών στην ανάλυση και διαμόρφωση των τοπικών δυνατοτήτων, στο πεδίο της αειφόρο βιώσιμης ανάπτυξης καθώς οι τοπικές κοινωνίες διαδραματίζουν ως γνωστών, αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση και βελτίωση του αστικού και περιφερειακού περιβάλλοντος.  

Η ποικιλομορφία της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας, από άποψη γεωγραφική, ιστορική, κλιματική και διοικητική, παίζει σημαντικό ρόλο στην εξεύρεση αειφορικών λύσεων σε τοπικό, αστικό και περιφερειακό επίπεδο.  

Η ενδεδειγμένη προσέγγιση της ολοκληρωμένης και αειφορικής διαχείρισης αποτελεί όπως για όλους τους δήμους έτσι και για το Χαλάνδρι κεντρικό κλειδί για το ξεκίνημα της εφαρμογής της πολιτικής για την επίτευξη μακρόβιων βελτιώσεων στην ποιότητα ζωής της τοπικής κοινωνίας.
  Με αφετηρία τα προαναφερόμενα, ο δήμος πρέπει να δράση συγκεκριμένα και στοχευμένα στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής για την συμμετοχική Τοπική Διάταξη 21 και την ΑΑ, μέσω
  • Πολιτικής απόφασης για την εφαρμογή της συμμετοχικής Ατζέντα 21
  • Πλαισίου καλής λειτουργίας σε βάθος χρόνου,
  • Επιστημονικού μεθοδολογικού συντονισμού,
  • Στενή και κανονιστική συνεργασία με τους τοπικούς παράγοντες και φορείς,
  • Συντονισμό των διαφορετικών πολιτικών, διοικητικών, κυβερνητικών και ΜΚΟ.
Ως προς την εφαρμογή της τοπικής διάταξης Ατζέντα 21 και ΑΑ καλό θα είναι να ακολουθηθούν οι γενικές κατευθύνσεις που διέπονται από το γράμμα και το πνεύμα της απόφασης της διακήρυξης του Ρίο. Βασιζόμενοι στις αρχές της συλλογικότητας και  συμμετοχικότητας, με εμπλεκόμενους αιρετά όργανα, υπηρεσιακούς δημοτικούς παράγοντες, τοπικούς κοινωνικούς φορείς, και προπαντός δημότες και απλούς πολίτες, όπως και εκπρόσωπους συλλογικών φορέων.   

Οι συγκεκριμένες μεθοδολογικές συνιστώσες για την Ατζέντα 21 και την ΑΑ, οι οποίες μεμονωμένα και κατά εξαίρεση βρίσκουν σήμερα ανταπόκριση στην πολιτική πρακτική, είναι:

§         η διεπιστημονικότητα,
§         η διαλεκτική,
§         η σφαιρική και ολόπλευρη προσέγγιση,
§         η αναλυτική επεξεργασία των υπαρχόντων χαρακτηριστικών,
§         η ορθολογική αντανάκλαση πλεονεκτημάτων, δυνατοτήτων και αδυναμιών.
 

Για την προετοιμασία του προγράμματος για την τοπική Διάταξη Ατζέντα 21, είναι καλό να ληφθούν επίσης υπόψη οι στρατηγικοί στόχοι του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), οι αναπτυξιακοί στόχοι και οι προτεραιότητες του ΠΕΠ Αττικής καθώς και οι πολιτικές της ΕΕ προς την κατεύθυνση της συμμετοχικής Ατζέντα 21 και της ΑΑ ( όπως διατυπώθηκαν το 1994 στην „Χάρτα του Ααλμποργκ“ και επιβεβαιώθηκαν στο „Ααλμποργκ συν 10“ το 2004, όπως και σε μια σειρά από διάφορες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).  

Αξιοποιήθηκε πρωτογενές υλικό προς επεξεργασία όπως προγράμματα τελευταίων ετών (Τεχνική Έκθεση για την Λόκαλ Ατζέντα 21 σε Μαρούσι και Χαλάνδρι, οικιστικό Πρόγραμμα χάμπιτατ Ατζέντα/Τρίτη φάση υοποίησης) οικονομοτεχνικές μελέτες, γενικό πολεοδομικό σχέδιο, τροποποιήσεις ΓΠΣ, μελέτες τεχνικών έργων,  αναπτυξιακές μελέτες, προγράμματα σε εξέλιξη (ΠΕΠ, Ε.Ε, κ.α), στοιχεία απογραφής ΕΣΥΕ 2001, προεκλογικά προγράμματα των συνδυασμών στις τελευταίες εκλογές.Το σχέδιο δράσης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑ 21 (TΔ21) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΙΑΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ υλοποιείται στο πλαίσιο του Μέτρου 6 Ενίσχυση της απασχόλησης ανέργων με την ενεργό συμμετοχή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Άξονα Προτεραιότητας 1 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ με τελικό δικαιούχο την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ.
Διεύθυνση: Αγησιλάου 23-25, Τ.Κ.: 104 36 Αθήνα, τηλ. 210 52 71 100, fax 210 5271167, e-mail: eye@mou.gr
Copyright 2008 by Center for the Development in the Mediterranean