Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023
Κοινωνική συνοχή και απασχόληση
Για να ενισχυθεί και να προωθηθεί η τοπική οικονομία και να αποδώσει στο σύνολό της δημιουργώντας ευνοϊκά περιβάλλοντα για την κοινωνική συνοχή και την απασχόληση θα πρέπει να μελετηθεί και να σχεδιαστεί ένα ολοκληρωμένο μεσο- μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο που θα συνδέεται με το αναπτυξιακό σχέδιο της περιοχής. Το σχέδιο θα αποσαφηνίζει την οικονομική ταυτότητα της περιοχής και θα προτείνει πολιτικές μέτρα και δράσεις που θα καταλήγουν σε ένα σύγχρονο μοντέλο επιχειρηματικότητας το οποίο θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη των ακόλουθων κρίσιμων χαρακτηριστικών:
  • Υποστήριξη για ομαλή κοινωνική ένταξη νέων πληθυσμιακών ομάδων και δράσεις για την κοινωνική ενσωμάτωση ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων.
  • Έμφαση στο Ανθρώπινο Δυναμικό- Προσαρμοστικότητα σε εξωτερικές αλλαγές- Αποτελεσματική Διαχείριση Γνώσης.
  • Έμφαση στη Καινοτομία- Προϊόντα/ Υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας- Εξειδικευμένες Υπηρεσίες- Διασυνδέσεις και Δικτυώσεις.
  • Ενίσχυση της τοπικής διάστασης της Κοινωνίας της Πληροφορίας που θα απαντά στις αναπτυξιακές κατευθύνσεις του δήμου για την εξυπηρέτηση των πολιτών του.
  • Ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας και της απασχόλησης στην περιοχή, μέσω της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού και δημιουργία εταιρικών σχημάτων (partnerships) προκειμένου να επιτευχθεί μια ολιστική – ενσωματωμένη (Intergraded) ανάπτυξη.
  • Ανάδειξη και αξιοποίηση της τοπικής οικονομίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης με το κοινωνικό κεφάλαιο.
  • Αξιοποίηση και προβολή των πολιτιστικών και αναπτυξιακών φορέων και ενίσχυση του έργου τους με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την δημιουργία ταυτότητας της περιοχής.
  • Βελτίωση της συνολικής λειτουργίας της πόλης
  • Ανθρώπινες υπηρεσίες και δημιουργική αντιμετώπιση σε κοινωνικά και ψυχαγωγικά ζητήματα που αφορούν στους Μετανάστες και σε άλλες ευπαθείς ομάδες.


Το σχέδιο δράσης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑ 21 (TΔ21) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΙΑΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ υλοποιείται στο πλαίσιο του Μέτρου 6 Ενίσχυση της απασχόλησης ανέργων με την ενεργό συμμετοχή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Άξονα Προτεραιότητας 1 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ με τελικό δικαιούχο την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ.
Διεύθυνση: Αγησιλάου 23-25, Τ.Κ.: 104 36 Αθήνα, τηλ. 210 52 71 100, fax 210 5271167, e-mail: eye@mou.gr
Copyright 2008 by Center for the Development in the Mediterranean