Σάββατο, 1 Απριλίου 2023
Εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου

Η παγκοσμιοποίηση επιφέρει μια νέα συνθήκη στη σχέση οργανισμών και πολιτών. Νέες μορφές συμμετοχικής βάσης όπου οι πολίτες και οι χρήστες υπηρεσιών συμμετέχουν γίνονται αναγκαίες και συγκροτούν τη βάση για μια κοινωνική οικονομία υποστηρικτική της δημόσιας.

Αυτές οι καινοτομίες προτείνουν νέες μορφές συνεργασίας και τοπικής υπεύθυνης δημοκρατίας όπου το ανθρώπινο δυναμικό καθίσταται η βάση της αναπτυξιακής διαδικασίας.


Είναι αναγκαίο λοιπόν να γίνουν στον εσωτερικό τομέα του διοικητικού περιβάλλοντος του δήμου διάφορα βήματα όπως:

 • Αρτιότερη παροχή από τον Δήμο υπηρεσιών υψηλής ποιότητας  στους κατοίκους,
 • Συνεχής εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του προσωπικού,
 • Βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας του Ο.Τ.Α. μέσω της επιμόρφωσης του υφιστάμενου προσωπικού ώστε να γίνεται ευκολότερη η προσαρμογή του στα νέα δεδομένα (διοικητικά , τεχνολογικά κλπ),
 • Συνεχή αναβάθμιση της μηχανοργάνωσης του Φορέα με την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού,
 • Την εξασφάλιση των απαραίτητων κτιριακών εγκαταστάσεων.
 • Τον Εκσυγχρονισμό των διοικητικών λειτουργιών  με εισαγωγή της πληροφορικής και μεθόδων επικοινωνίας από απόσταση για βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών.
 • Την Ανάπτυξη υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα και εφαρμογή θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών, της νεολαίας και των μεταναστών.
 • Οργάνωση Δημοτικής  Βιβλιοθήκης, και Δημοτικής Πινακοθήκης.
 • Εφαρμογή προγραμμάτων φροντίδας στο σπίτι ατόμων τρίτης ηλικίας και ατόμων με νοητικές ή κινητικές δυσκολίες.
 • Ενίσχυση της λειτουργίας του δημοτικού ιατρείου και δημιουργία υπηρεσίας ψυχικής και κοινωνικής μέριμνας με ειδικευμένο προσωπικό για την παροχή συμβουλών,
 • Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση των πολιτών για την ανακύκλωση


Το σχέδιο δράσης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑ 21 (TΔ21) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΙΑΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ υλοποιείται στο πλαίσιο του Μέτρου 6 Ενίσχυση της απασχόλησης ανέργων με την ενεργό συμμετοχή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Άξονα Προτεραιότητας 1 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ με τελικό δικαιούχο την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ.
Διεύθυνση: Αγησιλάου 23-25, Τ.Κ.: 104 36 Αθήνα, τηλ. 210 52 71 100, fax 210 5271167, e-mail: eye@mou.gr
Copyright 2008 by Center for the Development in the Mediterranean